Tagalog

Photo Ann

Bonjour, je suis Ann Francisco, votre monitrice. Je suis étudiante au centre Pauline­-Julien au niveau cinq. J’ai créé 12 capsules pour vous expliquer quelques notions de grammaire française. Dans ces capsules, vous recevrez des explications, je vous donnerai des exemples en français et en tagalog et je ferai des comparaisons entre les deux langues pour vous aider à mieux comprendre.

Magandang araw sa inyo, ang pangalan ko ay Ann Francisco, ang inyong tagapagturo. Ako ay isang estudyante sa Centre Pauline­-Julien sa ika limang antas. Mayroon akong ginawa na anim na iba’t ibang kapsula tungkot sa ilang konseptong gramatika sa wikang Pranses. Nakasaad sa kapsulang ito, ang mga ilang paliwanag at mga halimbawa sa salitang pranses at sa salitang tagalog. Gumawa din ako ng paghahambing sa pagitan ng dalawang wika na ito para maunawaan ninyo ng mabuti ang wikang pranses.

Fiche no 1 Ang pagbanghay ng mga pandiwang AVOIR at ÊTRE sa kasalukuyan
Conjugaison des verbes AVOIR et ÊTRE au présent

Fiche no 2 Ang paggamit ng pandiwang AVOIR at ng pandiwang ÊTRE
Utilisation du verbe AVOIR et du verbe ÊTRE

Fiche no 3 Ang hindi pagsang-ayon ng mga pandiwa sa kasalukuyan
Négation des verbes au présent

Fiche no 4 Determinant na tinutukoy, walang taning at pamahagi
Déterminants définis, indéfinis et partitifs

Fiche no 5 Determinant na pag­-aari
Déterminants possessifs

Fiche no 6 Ang istraktura ng pangungusap
Structure de la phrase

Fiche no 7 Ang pagbanghay ng pandiwang pantulong na « AVOIR » sa nakalipas
Conjugaison au passé composé avec l’auxiliaire AVOIR (formes affirmative et négative)

Fiche no 8 Ang pagbanghay ng pandiwang pantulong na »ÊTRE » sa nakalipas Conjugaison au passé composé avec l’auxiliaire ÊTRE (formes affirmative et négative)

Fiche no 9 Ang paggamit ng mga pandiwa sa kasalukuyan, sa nakalipas at sa hinaharap
Utilisation des temps de verbes présent, passé composé et futur proche

Fiche no 10 Ang pandiwang pronimal sa kasalukuyan
Verbes pronominaux au présent (formes affirmative et négative)

Fiche no 11 Ang pandiwang « semi­-auxiliaires »
Verbes semi­-auxiliaires (formes affirmative et négative)

Fiche no 12 Ang hindi pagbigas ng mga huling katinig
Consonnes finales muettes